ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАКОВИЦА’’ Славољуба Вуксановића 22 Београд

ОГЛАШАВА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС СЛЕДЕЋИХ ИЗВРШИЛАЦА

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: ЧЕТВРТАК, 11.02.2021. године

 

Медицинска сестра васпитач

На неодређено време

8 извршилаца

услови:

 -средње образовање: медицинска сестра-васпитач или више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста

-обавеза полагања испита за лиценцу

 

ОСТАЛО:

 Кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања:

1) да  има одговарајуће образовање;

2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом  и ученицима;

3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;

4) да има држављанство Републике Србије;

5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад (српски језик)

6) дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу)

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3),4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.

Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу.

Уз пријавни формулар кандидат доставља:

  1. Оверену фотокопију дипломе о  стеченом образовању  или оверену фотокопију уверења о стеченом образовању (уверење не може бити старије од 6 месеци);
  2. Извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
  3. Уверење о држављанству не старије од шест месеци , оригинал или фотокопија оверена;
  4. Уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање. Ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена.

Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top