ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАКОВИЦA

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАКОВИЦА’’ Славољуба Вуксановића 22 Београд

ОГЛАШАВА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС СЛЕДЕЋИХ ИЗВРШИЛАЦА

(РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: ПЕТАК , 08.01.2021. године)

I     Васпитач

на неодређено време

6 извршилаца

услови:

-одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;

  • дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу)

ОСТАЛО:

 Кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања:

1) да  има одговарајуће образовање;

2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом  и ученицима;

3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;

4) да има држављанство Републике Србије;

5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад (српски језик)

6) дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу)

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3),4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.

Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу.

Уз пријавни формулар кандидат доставља:

  1. оверену фотокопију дипломе о  стеченом образовању  или оверену фотокопију уверења о стеченом образовању (уверење не може бити старије од 6 месеци);
  2. Извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
  3. Уверење о држављанству не старије од шест месеци , оригинал или фотокопија оверена;
  4. Уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање. Ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена.

Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

II    Домар (мајстор одржавања)

На неодређено време

1 извршилац

Услови

средње образовање,  III степен стручне спреме

III     Сервирка 

На неодређено време

6  извршилаца

услови

II степен стручне спреме-осмогодишња школа и стручна оспособљеност у трајању од шест месеци до две године

IV    Спемачица

На неодређено време

18 извршилаца

услови

I степен стручне спреме: основно образовање- осмогодишња школа

ОСТАЛО:

 Кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања:

 1) да  има одговарајуће образовање;

2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом  и ученицима;

3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;

4) да има држављанство Републике Србије;

5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад (српски језик) .

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3),4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.

Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.

Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу.

Уз пријавни формулар кандидат доставља:

  1. Оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми;
  2. Извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
  3. Уверење о држављанству не старије од шест месеци , оригинал или фотокопија оверена;
  4. Уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање. Ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Scroll to Top